När går räntan ner igen?

När kommer räntorna sjunka igen?

”När går räntan ner igen?” är en fråga många ställer sig i ljuset av den ekonomiska utvecklingen i Sverige. I september 2023 uppmättes inflationstakten i Sverige till 6,5 procent enligt Konsumentprisindex (KPI), en nedgång från augustis 7,5 procent. Månadsförändringen från augusti till september var 0,5 procent enligt KPI. Samtidigt var inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) 4,0 procent. Denna utveckling signalerar att Riksbanken upprätthåller en stram penningpolitik.

Som ett svar på den höga inflationen kan vi förvänta oss ytterligare räntehöjningar under 2023. Även om exakta prognoser är svåra att göra, antyder vissa analyser att vi kan se ytterligare höjningar i storleksordningen 0,25 till 0,50 procentenheter under året.

Vad kommer räntan ligga på 2024?

Att förutspå den exakta nivån på räntorna 2024 är komplext, då det beror på en rad faktorer som kan förändras över tid. Om Riksbanken ser en fortsatt hög inflation eller andra ekonomiska risker, kan de välja att hålla reporäntan högre för att stabilisera ekonomin. Å andra sidan, om inflationen minskar och ekonomin visar tecken på stabilisering, kan en sänkning av reporäntan vara möjlig, vilket skulle kunna leda till lägre bolåneräntor.

 1. Ränteprognoser för 2024: Swedbank förutspår att de rörliga bolåneräntorna kommer att börja sjunka mer tydligt från andra halvåret 2024, när Riksbanken har börjat sänka räntan. De rörliga bolåneräntorna förväntas passera 5 procent vid årsskiftet men börjar sjunka under andra halvåret 2024.
 2. Centralbankernas roll: Både Federal Reserve (Federal Reserve) och Europeiska centralbanken (Europeiska centralbanken) förväntas ha avslutat sina räntehöjningar och börjar sänka räntorna under våren 2024. Denna förändring i centralbankernas politik förväntas bidra till något lägre långräntor senare under prognosperioden.
 3. Bundna bolåneräntor: De bundna bolåneräntorna har följt med de stigande marknadsräntorna uppåt under sommaren och förväntas fortsätta stiga något ytterligare under hösten, för att sedan ligga kvar på dessa nivåer till nästa sommar och därefter sjunka något.
Bekämpa inflation
En av de främsta anledningarna till att Riksbanken höjer räntan är att bekämpa inflation

Varför är räntorna så höga nu?

Den nuvarande höga räntenivån i Sverige kan förstås genom att betrakta flera samverkande ekonomiska faktorer. Först och främst är den globala ekonomin i en period av återhämtning efter pandemin, vilket har lett till ökade priser och kostnader. Denna inflationstryck har tvingat centralbanker, inklusive Sveriges Riksbank, att höja räntorna för att dämpa inflationen och stabilisera ekonomin.

En annan viktig faktor är den ökade osäkerheten på de globala marknaderna, delvis på grund av geopolitiska spänningar och handelskonflikter. Dessa osäkerheter bidrar till en mer försiktig ekonomisk politik, där högre räntor används som ett verktyg för att minska risken för överhettning av ekonomin och för att skydda valutan.

Varför höjer Riksbanken räntan?

Riksbankens beslut att höja räntan är en central del av dess penningpolitiska strategi, och det finns flera nyckelfaktorer som motiverar dessa beslut.

 1. Bekämpa inflation: En av de främsta anledningarna till att Riksbanken höjer räntan är att bekämpa inflation. När priserna på varor och tjänster stiger för snabbt (hög inflation), minskar pengarnas köpkraft. Genom att höja räntan blir det dyrare att låna pengar, vilket tenderar att minska konsumtion och investeringar, och därmed sänka inflationstrycket.
 2. Ekonomisk stabilitet: En annan viktig anledning är att upprätthålla ekonomisk stabilitet. Högre räntor kan hjälpa till att förhindra att ekonomin överhettas genom att bromsa tillväxten till en mer hållbar nivå. Detta är särskilt relevant i tider när ekonomin växer snabbt och det finns risk för ekonomiska bubblor, till exempel på bostadsmarknaden.
 3. Valutastabilitet: Höjning av räntan kan också bidra till att stabilisera valutan. Högre räntor gör det mer attraktivt att investera i svenska kronor, vilket kan stärka valutans värde. Detta är viktigt för ett exportberoende land som Sverige, där en stabil valuta kan bidra till mer förutsägbar handel och ekonomi.
 4. Signalera förtroende: Genom att höja räntan kan Riksbanken också signalera till marknaden att den är engagerad i att upprätthålla en sund ekonomisk politik. Detta kan öka investerarnas förtroende för den svenska ekonomin.
 5. Balansera ekonomiska cykler: Slutligen används räntehöjningar för att balansera de ekonomiska cyklerna. Under perioder av lågkonjunktur sänker Riksbanken räntan för att stimulera ekonomin, och under perioder av högkonjunktur höjer den räntan för att förhindra överhettning.

Vad kommer räntan ligga på 2025?

 1. Räntehöjningar och framtida prognoser: Swedbank rapporterar att ränteuppgången har accelererat både i Sverige och internationellt under 2023, främst drivet av ekonomiska förhållanden i USA. De förutspår att centralbanker kommer att fortsätta med strama signaler under hösten, vilket bidrar till att långräntor stiger något mer. Dock bedömer de att den stora ränteuppgången redan har skett och förväntar sig att både Federal Reserve (Fed) och Europeiska centralbanken (ECB) kommer att börja sänka räntorna under våren 2024.
 2. Effekter på bolåneräntor: De rörliga bolåneräntorna förväntas passera 5 procent vid årsskiftet 2023-2024 och börja sjunka mer tydligt först från andra halvåret 2024 när Riksbanken har börjat sänka räntan. Detta innebär att de som har bolån kan förvänta sig högre räntekostnader under en period innan det gradvis börjar sjunka.
 3. Utsikter för 2025: Med tanke på den nuvarande ekonomiska situationen och de prognoser som Swedbank presenterar, kan det vara svårt att ge en exakt siffra för ränteläget 2025. Men med tanke på de förväntade räntesänkningarna från centralbankerna under 2024, kan vi anta att ränteläget kommer att stabiliseras och möjligen vara lägre under 2025 jämfört med de höga nivåerna under 2023 och 2024.

Råd till bostadsägare och låntagare

Med tanke på de förväntade räntehöjningarna är det klokt att bygga upp en finansiell buffert och inte förvänta sig snabbt sjunkande räntor. Att aktivt överväga fasta räntor kan skydda mot framtida räntehöjningar och säkra en mer förutsägbar månadskostnad.

För att fatta välgrundade beslut är det viktigt att aktivt jämföra olika bolåneräntor. Swefinans erbjuder en översikt över aktuella bolåneräntor från samtliga  banker vilket underlättar för bostadsägare och låntagare att hitta det bästa alternativet för sin ekonomiska situation.

Vanliga frågor och svar

Q: Hur påverkar Riksbankens beslut räntorna? A: Riksbankens beslut att höja eller sänka styrräntan har en direkt inverkan på bolåneräntorna.

Q: Är det bättre att välja fast eller rörlig ränta just nu? A: Det beror på din personliga situation och risktolerans. Fast ränta kan ge mer förutsägbarhet i osäkra tider.

Q: När kan vi förvänta oss att räntorna börjar sjunka? A: Enligt vissa experter kan vi börja se en minskning i räntorna från mitten av nästa år.

När sänks räntan 2024 i Sverige

När sänks räntan 2024 i Sverige

Förväntad nedgång av räntan under 2024 Enligt Swedbank, Nordea och SBAB är det förväntat att ... Läs mer
inflation november 2023

Inflationen i november 2023

Inflationen i november 2023 och ränteprognos för 2024 Inflationstakten minskar Under november 2023 såg vi ... Läs mer
När går räntan ner igen?

När går räntan ner igen?

När kommer räntorna sjunka igen? ”När går räntan ner igen?” är en fråga många ställer ... Läs mer
Lär dig Förhandla bolåneräntan!

Förhandla bolåneräntan – Sänk dina kostnader effektivt

Mästra konsten att förhandla bolåneräntan – säg farväl till förhandlingsångest och hej till besparingar Att ... Läs mer